Görev Tanımı
22 Ağustos 2019

Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezi ve benzeri sağlık kuruluşlarını planlamaya uygun olarak kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak.

b) Sağlık tesislerinin her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.

c) Sağlık tesisleri bünyesindeki evde sağlık hizmetleri, toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri, obezite, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin planlamalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

ç) Sağlık tesisleri bünyesindeki yoğun bakım, perinatal bakım, prematüre retinopati tanı ve tedavisi, replantasyon, onkoloji, yanık, kardiyovasküler cerrahi, organ, doku ve hücre nakli gibi özellikli planlama gerektiren hizmet birimlerini planlamaya uygun olarak kurmak, tescil iş ve işlemlerini takip etmek ve işletilmesini sağlamak.

d) Sağlık tesisleri bünyesindeki özellikli hizmet birimlerinin personel temini konusundaki çalışmalara destek vermek.

e) Hastanelerin personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek.

f) Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanılması ve işbirliğine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.